Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, klientem, odběratelem zboží, informací o naší činnosti nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které jsou nezbytné v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679.

Obsah dokumentu:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů
 3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.letokruh.com, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty. 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno. 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.


2. Správce osobních údajů

Bc. Barbora Zechmeisterová
IČ: 03308243, DIČ: CZ7954113860
sídlo: Bochořákova 19, 616 00 Brno

Zapsaná v živnostenském rejstříku

a

CENTRUM LETOKRUH s.r.o.
IČ: 06889069, DIČ: CZ06889069
sídlo: Králova 21, 616 00  Brno

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 104917.

(dále jen „Společní správci“ či „Správce“)

Osobní údaje subjektů budeme mezi sebou sdílet tak, abychom vám mohli nabídnout nejlepší služby a komunikaci. Jde o sdílení velmi úzké, protože Bc. Barbora Zechmeisterová je zakladatelkou a jedinou jednatelkou společnosti CENTRUM LETOKRUH s.r.o.


Kontaktní e-mail je: poradnaletokruh@seznam.cz 

Kontaktní telefon: +420 774 93 93 94

 

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme takové osobní údaje, které nám sdělíte vy sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

a) Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, telefon, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních poradenství nebo seminářů, fotografie z našich seminářů a případných dalších akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na našich webových stránkách nebo zřízením uživatelského účtu v našem e-shopu (vše www.letokruh.com). Osobní údaje jsou pak uloženy automaticky do elektronické databáze, která je uchovávána na serverech poskytovatele webové aplikace WEBNODE AG.  Další možností získávání údajů je např. z: našich FCB skupin, při osobním kontaktu, telefonicky, e-mailem nebo dalšími komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu FCB messenger, Viber, Skype, aj.). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí určitých údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt nebo službu (např. bez znalosti doručovací adresy vám nejsme schopni dodat zboží). Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů" anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. "citlivé údaje", kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
 

b) Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Na živých seminářích/akcích/kurzech získáváme osobní informace, které sami sdílí a sdělují naši klienti (účastníci), a to i některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém, psychickém i stavu minulém). Tyto údaje dále nijak nearchivujeme a zpracováváme je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně i ostatní účastníky.

Při individuálních setkáních (poradenstvích) potřebujeme pro vzájemnou spolupráci a komunikaci s Vámi znát údaje, včetně citlivých údajů o Vašem zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém, psychickém i stavu minulém), tedy takové údaje, které sami dobrovolně sdělíte. Tyto údaje jsou uchovávány, zpracovávány a odpovídajícím způsobem zabezpečeny před zneužitím či ztrátou. Doba uchovávání a zpracovávání osobních údajů určuje trvání Vašeho smluvního (klientského) vztahu a dále předpisy v oblasti plnění právních povinností.

Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim údajům, sdělení informace o jejich zpracování a používání a jejich případnou opravu, doplnění, blokaci nebo úplné odstranění.

 

4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

a) Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, telefon, informace o objednaných a koupených produktech a službách. V případě individuálních sezení i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky živých akcí v jejich průběhu nebo informace sdělené ve FCB skupinách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. V takovém případě nemusí jít pouze o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Ke stejnému účelu zpracováváme i zvláštní kategorie osobních údajů - uvedeno výše v bodě 3. odstavec b) . Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. V případě individuálních sezení jsou pro naplnění účelu sezení tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování. 

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

b) Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Za účelem dodržení  platných právních předpisů, a to v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách a v objednávkových formulářích).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

c) Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. 
 • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru vašim požadavkům stejně jako nabídky a informace, dělí se naše databáze kontaktů a osobních údajů do několika seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich seminářích/akcích/kurzech, zařadíme váš e-mailový kontakt do databáze „Semináře“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z e-shopu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „Objednávky“, kde se dále využívá dělení na "nevyřízeno, stornováno, vyřízeno, zaplaceno, nezaplaceno". V okamžiku naplnění požadavků zadaných do online objednávky je zboží odesláné na adresu vámi uvedenou a za podmínek vámi specifikovaných. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).
 • Pokud nejste zatím naším klientem, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). 
 • Jen s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z námi pořádaných živých akcí. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

d) Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o zaměstnance, spolupracující osoby na seminářích/akcích/kurzech - lektoři, přednášející, spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a v případě odeslání objednaných produktů i smluvní přepravce. Všechny tyto subjekty zpracovávají data dle výše uvedených nařízení.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).


6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte jako náš zákazník/klient řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu poradnaletokruh@seznam.cz
 
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jak a k jakým účelům.
 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 
Právo na omezení zpracování v případech dle čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Podmínky tohoto bodu upravuje čl. 20 GDPR.
 
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Vyjímkamy jsou zpravidla situace, kdy jsme vázání zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat takovým způsobem, jakým nás požádáte.

Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.
 
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu poradnaletokruh@seznam.cz zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 6. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.letokruh.com

Toto znění je účinné od 24. 5. 2018.